REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Elcro – Sterowania radiowe

Sprzedający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Elcro Jan Żuchowicz, Łącko 762, z siedzibą w Łącku, adres : Łącko 1003, 33-390 Łącko, NIP 7341039165 , REGON 490145109

I.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.elcro.pl

 2. Wszelkie postanowienia zawarte w Regulaminie, dotyczą wszystkich umów zawartych między klientami a P.P.H.U. Elcro. Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych pracowników Klienta i P.P.H.U. Elcro.

 3. Stroną umów zawieranych z P.P.H.U. Elcro może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.

 4. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.elcro.pl prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Zamówień następuje także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II.

Składanie Zamówień

 1. P.P.H.U. Elcro przyjmuje zamówienia składane telefonicznie, e-mailem, osobiście w siedzibie firmy i za pomocą systemu sprzedaży internetowej www.sklep.elcro.pl

 2. P.P.H.U. Elcro, nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji zamówienia i niedostarczenie zamówionych towarów.

 3. Towary mogą być zamawiane tylko w ilościach odpowiednich do wielokrotności podanej przy produkcie.

 4. W przypadku, gdy klient dokonał przedpłaty, a realizacja zamówienia jest niemożliwa, P.P.H.U. Elcro wystawia dokument korygujący na niezrealizowaną wartość zamówienia.

III.

Sposoby zapłaty ceny w ranach złożonego Zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za Towary Zamówione w Sklepie internetowym:

a) płatność poprzez przelew bankowy – płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi;

b) płatność on-line – płatność dokonana za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów obsługujących płatności elektroniczne – ( tpay );

c) płatność gotówką – płatność przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedającego, Towar wówczas odbierany jest na podstawie zapłaconej faktury lub paragonu bezpośrednio z magazynu Sprzedającego;

 1. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez P.P.H.U. Elcro na stronie internetowej www.sklep.elcro.pl w chwili złożenia zamówienia , chyba że cena została uzgodniona pisemnie z upoważnionym pracownikiem P.P.H.U. Elcro.

 2. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma. Cena wskazana na fakturze pro forma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności wskazanego na tej fakturze.

 3. Ceny na stronie www.sklep.elcro.pl prezentowane są w PLN.

 4. Nadpłaty oraz zwroty należności wynikłe z odstąpienia od Umowy będą zwracane przez Sprzedającego na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

IV.

Dostawy Towarów

 1. Koszty przesyłki ponosi klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a P.P.H.U. Elcro.

 2. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki , jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika / spedytora.

 3. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane

 4. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju ( lub taki ryczałt nie jest ustanowiony ), koszty transportu ustala Dział Sprzedaży P.P.H.U. Elcro.

 5. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi.

 6. P.P.H.U. Elcro decyduje o wyborze przewoźnika / kuriera, chyba że na podstawie indywidualnych umów między klientem, uzgodniono inaczej.

V.

Dostawy Wewnątrzunijne

 1. Klienci krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%.

 2. Klienci krajów Unii Europejskiej zobowiązani są również do potwierdzenia otrzymania towaru ,na dokumencie wysłanym przez P.P.H.U. Elcro W przypadku barku podpisanego potwierdzenia, będziemy zmuszeni wystawić fakturę obciążoną polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązująca stawką.

 3. Klient może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) w przypadku braku potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z

  P.P.H.U. Elcro oraz gdy na dzień dostawy towaru numer ten nie będzie ważny.

 4. Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski , a nie dostarczy Nam potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej.

VI.

Dokumenty Sprzedaży

 1. P.P.H.U. Elcro wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji.

 2. Dokumenty sprzedaży mogą być wystawiane między innymi w następujących walutach: PLN, EUR.

VII.

Reklamacje

 1. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów należy dokonywać wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika P.P.H.U. Elcro. Towar może być zwrócony wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Pracownik P.P.H.U. Elcro. może w konkretnym przypadku zaproponować zlecenie odbioru towaru określonemu przewoźnikowi lub kurierowi.

 2. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i objętego reklamacją towaru (jeżeli P.P.H.U. Elcro uzna zbadanie towaru za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji) badamy zasadność danej reklamacji. W przypadku jej uznania możliwy jest wyłącznie zwrot pieniędzy, kompensata z bieżącymi należnościami lub wymiana towaru na pozbawiony wad.

 3. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, kopię dowodu zakupu oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji . Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonywać za pomocą formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.sklep.elcro.pl

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, potwierdzeniem uzgodnienia jej warunków pomiędzy Klientem, a P.P.H.U. Elcro. oraz i ich realizacji będzie wystawiona faktura korygująca.

 5. Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, należy w obecności kuriera dokonać jej sprawdzenia i spisać protokół opisujący zniszczenia. Wyłącznie taki protokół podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę reklamacji.

 6. Zasady zwrotu pieniędzy: W przypadku dokonania płatności za zakupiony towar w drodze e-przelewu, za pośrednictwem tPay, P.P.H.U. Elcro dokonuje zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu tego samego kanału płatności, poprzez który dokonano zapłaty, a w pozostałych przypadkach na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, o ile P.P.H.U. Elcro i Klient nie uzgodnią dokonania zwrotu pieniędzy w inny sposób.

VIII.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") informujemy , że  Administratorem Twoich danych jest: P.P.H.U. Elcro z siedzibą w Łącku 1003, 33-390 Łącko.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania rejestracji w serwisie lub zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta, w szczególności celów ich przetwarzania oraz przysługujących Klientowi praw, znajduje się w zakładce Polityka prywatności, dostępnej na stronie internetowej www.sklep.elcro.pl

IX.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument, który zawarł umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów oprócz kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. w/w ustawy.

 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 3. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.

 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i ) Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, ustawy tej (a więc także uprawnienia do odstąpienia) nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Indywidualny przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej musi poinformować P.P.H.U. Elcro, Łącko 1003, 33-390 Łącko, tel. +48 606 256 788, e-mail: elcro@elcro.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez formularz zwrotu.